rame: leghe ed equivalenze normative

denominazione

IT
preced.

EU
UNI EN

D
DIN

GB
BS

USA
ASTM

FRA
AFNOR

rame-normativa-euro-italia rame-normativa-euro-uni rame-normativa-euro-germania rame-normativa-euro-inghilterra rame-normativa-stati-uniti rame-normativa-euro-francia
Cu OF (Oxygen Free)
Rame ad alta purezza (99,99%), esente da ossigeno.
UNI EN 13602
CuOF CW 008A OF-CU 2, 0040 Cu OF C 103 OF C 10 200 Cu c1
Cu OFE (Oxygen Free Electronic)
Rame ad alta purezza (99,95%) e alta conduttività elettrica, esente da ossigeno.
CuOFE Cu OFE C 110 OFE C 10 100
Cu HCP (High Conductivity)
Rame ad alta conduttività elettrica, esente da ossigeno con basso contenuto di fosforo.
CuHCP CW 021A SE-CU 2, 0070 OFXLR C 10 300
Cu ETP (Electrolytic Tough Pitch)
Rame a passo duro ad conduttività elettrica, presenza di ossigeno e dall’assenza di fosforo.
UNI EN 13602
CuETP CW 004A E-CU 58 2, 0065 CuETP C 101 ETP C 11 000 Cu a1
Cu DHP (Deoxidized High residual Phosphorus)
Rame totalmente privo di ossigeno, con alto tenore di fosforo (0,015 – 0,04%).
UNI EN 12166
CuDHP CW 024A SF-CU 2, 0090 CuDHP C 106 DHP C 12 200 Cu b1
Cu DLP (Deoxidized Low residual Phosphorus)
Rame totalmente privo di ossigeno, con basso tenore di fosforo (0,005-0,013%).
CuDLP CW 023A SW-CU 2, 0076 CuDLP DLP C 12 000 Cu b2
Cu Ag 0,04
Rame argentato (0,04%) a passo duro.
CuAg0.04 CW 0011A CU-AG 0,04 2,1201 Cu Ag 2 C 101 OFS C 11 300
Cu Ag 0,07
Rame argentato (0,07%) a passo duro.
CuAg0.07 CW 0012A CU-AG 0,07 2,1202 Cu Ag 3 C 101 OFS C 11 400
Cu Ag 0,10
Rame argentato (0,10%) a passo duro.
CuAg0.10 CW 0013A CU-AG 0,10 2,1203 Cu Ag 4 C 101 OFS C 11 600
Cu Ag 0,04 (P)
Rame fosforoso (Ag < 0,04%).
CuAg0.04P CW 0014A CU-AG 0,04 2,1211
Cu Ag 0,07 (P)
Rame fosforoso (Ag < 0,07%).
CuAg0.07P CW 0015A CU-AG 0,07 2,1211
Cu Ag 0,10 (P)
Rame fosforoso (Ag < 0,10%).
CuAg0.10P CW 0016A CU-AG 0,10 2,1211
Cu Ag 0,04 (OF)
Rame esente da ossigeno (Ag < 0,04%).
CuAg0.04 OF CW 0017A CU-AG 0,04 (OF) (CR017A) Cu-Ag-OF2 C 103 OFS C 10 500
Cu Ag 0,07 (OF)
Rame esente da ossigeno (Ag < 0,07%).
CuAg0.07 OF CW 0018A CU-AG 0,07 (OF) (CR018A) Cu-Ag-OF3 C 103 OFS C 10 600
Cu Ag 0,10 (OF)
Rame esente da ossigeno (Ag < 0,10%).
CuAg0.10 OF CW 0019A CU-AG 0,10 (OF) (CR019A) Cu-Ag-OF4 C 103 OFS C 10 700
Cu Cd 0,5 (Cadmium Copper)
Rame e Cadmio (< 0,5%).
Cu-Cd0,5 CW 131C Cu-Cd0,5 2,1265 Cu-Cd C 108 C 16 200
Cu Cd 1 (Cadmium Copper)
Rame e Cadmio (< 1%).
Cu-Cd1 Cu-Cd1 2,1266 C 16 200
Cu Cd Sn (Tin Cadmium Copper)
Rame Cadmio e Zinco.
Cu-Cd-Sn Cu-Cd-Sn 2,1270 C 16 500
Cu Te (P) (Tellurium Bearing Copper)
Rame Tellurio.
Cu-Te-P CW 118C Cu-Te-P 2,1546 Cu Te C 109 PTE C 14 500 Cu Te (1336)
Cu S (Sulfur-Bearing Copper)
Rame Zolfo.
Cu-S Cu-S-P 2,1498 Cu S C 111 C 14 700 Cu S (1336)
Cu P (Free-Machining Copper)
Rame ad alta lavorabilità.
Cu-Pb1-P CW 113C C 18 700

rame: leghe ed equivalenze normative

denominazione

IT
preced.

EU
UNI EN

D
DIN

GB
BS

USA
ASTM

FRA
AFNOR

rame-normativa-euro-italia rame-normativa-euro-uni rame-normativa-euro-germania rame-normativa-euro-inghilterra rame-normativa-stati-uniti rame-normativa-euro-francia
Cu OF
UNI EN 13602
CuOF CW 008A OF-CU 2, 0040 Cu OF C 103 OF C 10 200 Cu c1
Cu OFE CuOFE Cu OFE C 110 OFE C 10 100
Cu HCP CuHCP CW 021A SE-CU 2, 0070 OFXLR C 10 300
Cu ETP
UNI EN 13602
CuETP CW 004A E-CU 58 2, 0065 CuETP C 101 ETP C 11 000 Cu a1
Cu DHP
UNI EN 12166
CuDHP CW 024A SF-CU 2, 0090 CuDHP C 106 DHP C 12 200 Cu b1
Cu DLP CuDLP CW 023A SW-CU 2, 0076 CuDLP DLP C 12 000 Cu b2
Cu Ag 0,04 CuAg0.04 CW 0011A CU-AG 0,04 2,1201 Cu Ag 2 C 101 OFS C 11 300
Cu Ag 0,07 CuAg0.07 CW 0012A CU-AG 0,07 2,1202 Cu Ag 3 C 101 OFS C 11 400
Cu Ag 0,10 CuAg0.10 CW 0013A CU-AG 0,10 2,1203 Cu Ag 4 C 101 OFS C 11 600
Cu Ag 0,04 (P) CuAg0.04P CW 0014A CU-AG 0,04 2,1211
Cu Ag 0,07 (P) CuAg0.07P CW 0015A CU-AG 0,07 2,1211
Cu Ag 0,10 (P) CuAg0.10P CW 0016A CU-AG 0,10 2,1211
Cu Ag 0,04 (OF) CuAg0.04 OF CW 0017A CU-AG 0,04 (OF) (CR017A) Cu-Ag-OF2 C 103 OFS C 10 500
Cu Ag 0,07 (OF) CuAg0.07 OF CW 0018A CU-AG 0,07 (OF) (CR018A) Cu-Ag-OF3 C 103 OFS C 10 600
Cu Ag 0,10 (OF) CuAg0.10 OF CW 0019A CU-AG 0,10 (OF) (CR019A) Cu-Ag-OF4 C 103 OFS C 10 700
Cu Cd 0,5 Cu-Cd0,5 CW 131C Cu-Cd0,5 2,1265 Cu-Cd C 108 C 16 200
Cu Cd 1 Cu-Cd1 Cu-Cd1 2,1266 C 16 200
Cu Cd Sn Cu-Cd-Sn Cu-Cd-Sn 2,1270 C 16 500
Cu Te (P) Cu-Te-P CW 118C Cu-Te-P 2,1546 Cu Te C 109 PTE C 14 500 Cu Te (1336)
Cu S Cu-S Cu-S-P 2,1498 Cu S C 111 C 14 700 Cu S (1336)
Cu P Cu-Pb1-P CW 113C C 18 700

scrivici per ricevere subito un’offerta

  NOME (richiesto) EMAIL (richiesto) TELEFONO (richiesto)
  AZIENDA (richiesto) INDIRIZZO (richiesto)
  CITTÀ   (richiesto)
  MESSAGGIO

  scrivici per ricevere subito un’offerta

   NOME (richiesto) EMAIL (richiesto)
   TELEFONO (richiesto) AZIENDA (richiesto)
   INDIRIZZO (richiesto)
   CITTÀ   (richiesto)
   MESSAGGIO